RIDÅ (2012)
Förslag för Minnes märke över Malmös artister presenterat – Malmö stad.

Ursprungligt förslag:
Idén till verket bygger på realisationen av kommunikationen avseende plats, de angivna artisternas anknytning till platsen, samt kommunikationen till människans närhet till nutida sammanhang och dess egna berättelser.

Det är i begreppet av mänskliga möten jag ämnat stor fokus på verkets uppbyggnad. Härmed ämnar jag framlyfta de av Malmö stad angivna hedrade personligheter i relation till kommunikation, där som människor betraktar världen utifrån olika synvinklar, men det gemensamma är deras närhet till igenkännande. Det är via denna kommunikation som mitt verk lyfter fram flödet av nutid och kopplingen i till den lokala historien som kan ge omvärlden och dess besökare en inblick i Malmö stads själ utan begränsning.

Verket är tänkt uppbyggas för dess höga framkomlighet, det vill säga att det stör ej flödet av transport, öppenhet för insyn, rumslighet eller vidd över kanalen på dess båda sidor om bron. Det är tänkt att skapa reflexion om nuet och även ge en tillbakablick över gångna erfarenheter i dess yttersta bemärkelser.

Verket skall utföras i brons och är format som en ridå. Ej sluten i sin form med sin öppenhet för intrång och besök, och dess materiel skapar möjlighet för gravering av teckning in i materialet för var personlighet av artister som ämnas hedrade för sammanhanget.

De för var individ och besökare som ämnar plats i att stanna upp för tillbakablick och kännedom samt nyfikenhet finns det härmed utrymme både för närhet och distans. Verkets arkitektoniska form är tänkt konstruerat för att tillmötesgå öppning och rörlighet i dess mitt. Då verket är format som en ridå för genomtränglighet, visar verket på ett slut för dess egen sällsamhet för de som gett sig hän blottandet av mänsklighet i dess bransch och även sitt eget kapitel som så livet i sig är- en början och ett slut.

Korrigeringar:
Med hänsyn till utlåtande efter mellanavstämning har följande förändringar gjorts:

– En ny form på verket har framtagits av verket  ́Ridån ́ i vilken mängden av brons material har reducerats. Det vill säga i relation till tjocklek, storlek, höjd och volym. Detta med hänsyn till utlåtandet avseende kostsamhet. Härav har även verket fått tagit hänsyn till eventuella svårigheter avseende belastning för brokonstruktion om sådant skulle uppstå.

– Betydande förändringar har härledes införlivats i relation till ovanstående, då utsikten till kanalens vattenrum öppnats upp och bidrar till kanalens rytm, flöde, omfång och vidd genom utsikt från verkets mitt.

– Ursprungsförslaget har förändrats till förmån för Malmö stad och verket ́Ridån ́ har förstärkt sitt visuella uttryck genom dialogen med Malmö stad och integrerats härigenom i form av flödesutrymmet vari den befinner sig.

JAG VAR HÄR (related work)