TJUGOEN SOLITÄRA STOLAR OCH LYSSNA (2014)
Förslag för – Konstnärlig gestaltning av Dag Hammarskjölds torg

Verket består av Tjugoen solitära stolar som bearbetas och sammanställs med en skulptural utgångspunkt i förhållande till volymer, ytor och material samt med faktisk stolfunktion. Stolarna kommer att placeras visuellt på torget och i tidigare besökares fotspår som gett platsen tid av minnen och eftertankar för alla besökare.

Placeringen på stolarna innefattar de rumsliga och har i sin kontext av erfarenhet placering av självständighet i olika riktningar inom torgets yta samtidigt som de möts i konsensus för samtal på, och i betraktelse av torget. En mötesplats. Tanken är att varje stol är utformade från sin individuella form, precis som unikenheten av varje individ som väljer sin plats och som verken bär upp. Unikhet av människa och de 21 gram som en själ väger vilket sammanställs med antalet stolar.

Då de Tjugoen solitära stolarna är placerade inom torgets begränsning är avrundningen på ytan tänkt vara inramade av ett antal träd, där det kommer att finnas möjlighet att både njuta av solen och vila i dess skugga. Detta för att bevara och skapa intimitet rent arkitektoniskt.

Efter bedömningsgruppens kommentarer har två träd tillkommit för förslaget, detta för att skapa ett mer levande omslutet torg och även för dess öppenhet. Tanken är att i dialog med lanskaps arkitekt ta fram lämpliga träd för sammanhanget och torgets förutsättning. Det är vid dessa två nytillkomna träd tre solitära stolar skall placeras för utformningen.

Genom de Tjugoen solitära stolarnas visuella uttryck dras likheten till möbler från början av 1900- talet. Med spår av naturen och med en gracil uppsyn. Grundmaterialet till de stolarna har fått sitt ursprung ifrån stränder runt omkring i Skåne då de även har sin starka koppling till Dag Hammarskjöld.

I råmaterialet för verken skall det finnas spår/avtryck både från naturen och från kulturens kontexter där havets rörelse och förlopp gett spår i hantverket och dess textur. Den insamlade och i sig själv egna tillkomsten kommer bakgrunderna att för de Tjugoen solitära stolarna som skall arbetas fram och sammanställas för att framhäva varje stols unika karaktärsdrag

Med hänsyn till bedömningsgruppens kommentarer på mitt ursprungliga idéförslag föreslår jag en gjutningsprocess som innebär en mindre kostnad och ändå bevarar kvalitén på stolarna. Monterings princip av de 21solitära stolarna bygger på att använda råmaterialets möjlighet utan att inverka på materialet i sig. Detta innebär följande:

Då föremålen som skall gjutas för utsmyckningen är av brännbart stoff har jag valt att materialet skall brännas ur gjutformen vilket kommer att förenkla processen vid gjutningen i sin helhet. Tillkommande för verken är att patinering på vart objekt kommer att utföras så att väder, vind och besökarnas förfogande av dem förvaltar materialet i sig själv över tid. Patineringen kommer därför att verka för progression och inte för regression.

De Tjugoen solitära stolarna i brons kommer att bli en solid gestaltning som både tolererar och påverkas i sin specifika utomhus miljö.

Vattenspel: lyssna
Utifrån framställningen till Malmö Live som verksamhet och positionen har idén för vattenspelet lyssna en befintlig avsikt att förankra den fysiska formen av hörsamhet, lyhördhet och inkännande. Med organet öronsnäcka, i människans inneröra, är gestaltningen utgångspunkten för vattenspelet, i likhet en labyrint där ingången och utgången inte är en rak sträcka utan fylld av hörsamhet.

Förtydligande har således gjorts till värde för bedömningsgruppens önskemål så att omfånget på formen av öronsnäckan är ca 15-20 meter och placerad centralt på Dag Hammarskjölds torg. Vattenspelet har förskjutits mer centralt och pumparna har reducerats till 36 stycken. Inriktningen på labyrintformen är med öppning mot Malmö Live för förmån till begären. Med detta bibehålls syftet att bevara besökarnas interaktion med den inre samt centrala delen på platsen som ger beskaffenhet åt vattenstrålarnas ljud och rumslighet.

Tekniken för vattenspelet har även utvecklats till en inledande höjd på 4,00 meter höga i en fallhöjd ner till de inre strålarna på 1,00 meters höjd. Detta har gett platsen en mer öppenhet samt att mönstret har fått en iögonenfallande betoning.

JAG VAR HÄR (related work)